Politiske føringer

Eksempler på hva som er forsøkt gjort for å skape alternativer:

Helse – og omsorgsdepartementet sendte i mars 2010 ut et brev til alle helseforetak:

«Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester»

Under punkt 9:  «Minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang»:

”Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.

Regelmessig og reell involvering av brukere og pårørende evaluering og bruk av behandlingsmetoder og rutiner for pasientoppfølging”

Vi vil bidra til at det snarest mulig blir etablert et medisinfritt behandlingstilbud, da vi innser at det vil ta tid før slike tilbud er en realitet over hele landet.

Medisinfrie tilbud er viktig for de som lar være å be om hjelp av frykt for tvangsmedisinering, og som derfor opplever å bli så dårlige at de blir tvangsinnlagt fordi de ikke får nødvendig hjelp i tide.

.

.

Fra Stortingsmelding nr 25 (2005-2006)- Mestring, muligheter og mening- framtidas omsorgsutfordringer

Fra innledningen

«Framtidas velferdssamfunn forutsetter ikke bare myndiggjøring, men også ansvarliggjøring. Dette krever aktiv deltakelse og sterkere innflytelse fra de som mottar tjenester. Regjeringen vil stimulere til sterkere brukermedvirkning og legge til rette for en politikk som sikrer at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsevne kan leve et aktivt og verdig liv basert på egne ønsker og premisser.»

Videre i kapittel 11.4 -Frivillige organisasjoner og sivilsamfunn

Punktet «Brukerstyring»

«Sterke brukerorganisasjoner er også en del av denne utviklingen og setter stadig sterkere preg på utformingen av de frivillige organisasjonenes engasjement og innretning. Regjeringen ønsker å legge til rette for at både brukerne, omsorgspersonell og frivillige organisasjoner deltar i utviklingen av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren, basert på større grad av selvorganisering og brukerstyring. Dette kan være aktuelt i forhold til utvikling av nye boformer og bofellesskap, eller til drift av organisasjoner som produserer og leverer tjenester på non-profit-basis.

Innen omsorg trengs fortsatt aktører som kan involvere enkeltpersoner og sivilsamfunnet, og motivere til å ta ansvar. Både brukerorganisasjonene og de ideelle organisasjonene har en sentral rolle i møte med morgendagens omsorgsutfordringer. Frivillig sektor er i forandring. Det betyr ikke at den forvitrer, den finner bare nye former.»

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20052006/stmeld-nr-25-2005-2006-.html?id=200879

.

.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.