Lovverk

Pasientrettighetsloven

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html#map009

Pasientrettighetsloven sier i § 3-1. Pasientens rett til medvirkning

Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Dette gjelder ikke mennesker med psykiske problemer slik systemet fungerer i dag.

.

Lov om etablering og gjenomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Den tillater bruk av tvang, både frihetsberøvelse og tvangsbehandling. Den gir psykiatere og andre fagfolk stor makt, ved at det er opp til den enkelte fagpersons skjønn å bestemme om en pasient trenger å behandles med tvang eller ikke. Se § 4-4 Behandling uten eget samtykke.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

.

CRPD-  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Norge har ratifisert denne konvensjonen, men dessverre med egne tolkningserklæringer som fremdeles fratar mennekser med psykososial funksjonsnedsettelse grunnleggende menneskerettigheter.

http://wso.no/fs/Tema%20Horingsutalelser/Horingsnotat%20CRPD%20WSO%209-10.2012.pdf

.

Likestillings- og diskrimineringsombudets nyeste rapport til FN: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-2015/bryter-funksjonshemmedes-menneskerettigheter/

.

FN ´s Menneskerettigheter

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=nrr

Artikkel 1:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 3:

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 5:

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 12:

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.